Java

Java笔记之二维数组的使用1

package com.zuowey.java;

/*
 * 二维数组的使用
 * 
 * 1.理解:
 * 对于二维数组的理解,我们可以看成是一维数组array1又作为另一个一维数组array2的元素而存在。
 * 其实,从数组底层的运行机制来看,其实没有多维数组
 * 
 * 2.二维数组的使用
 *     1)一维数组的声明和初始化
 *     2)如何调用数组的指定位置的元素
 *     3)如何获取数组的长度
 *     4)如何遍历数组
 *     5)数组元素的默认初始化值
 *     6)数组的内存解析
 */

public class ArrayTest2 {

  public static void main(String[] args) {
    //1.二维数组的声明和初始化
    int[] arr = new int[] {1,2,3};
    //静态初始化
    int[][] arr1 = new int[][] {
      {1,2,3},
      {4,5},
      {6,7,8}
    };
    //动态初始化1
    String[][] arr2 = new String[3][2];
    //动态初始化2
    String[][] arr3 = new String[3][];
    //错误的情况
    //String[][] arr4 = new String[][4];
    //String[4][3] arr5 = new String[][];
    //int[][] arr6 = new int[4][3]{{1,2,3},{4,5},{6,7,8}};
    
    //正确:
    int[][] arr4 = new int[][] {{1,2,3},{4,5,9,10},{6,7,8}};
    int[][] arr5 = {{1,2,3},{4,5},{6,7,8}};
    
    //2.如何调用数组的指定位置的元素
    System.out.println(arr1[0][1]);//2
    System.out.println(arr2[1][1]);//null
    
    arr3[1] = new String[4];
    System.out.println(arr3[1][0]);
    
    //3.获取数组的长度
    System.out.println(arr4.length);
    System.out.println(arr4[0].length);//3
    System.out.println(arr4[1].length);//4
    
    //4.如何遍历二维数组
    for (int i = 0; i < arr4.length;i++) {
      for(int j = 0; j< arr4[i].length;j++) {
        System.out.print(arr4[i][j] + " ");
      }
      System.out.println();
    }
  }

}
微信扫一扫,向我赞赏

微信扫一扫,向我赞赏

微信扫一扫,向我赞赏

支付宝扫一扫,向我赞赏

回复

This is just a placeholder img.